การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1) แนวทางการค้นหาเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานรัฐ
2) แนวทางการค้นหาเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP สำหรับผู้ค้ากับภาครัรฐ
ระทรวงการคลังแจ้งการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง