แนวทางปฏิบัติในการขอหารือ หรือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

หนังสือ ที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว40 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอหารือ หรือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ด้วยปรากฎว่าปัจจุบันมีหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานย่อย ต่ำกว่าระดับกรม หรือหน่วยงานย่อยของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มีปัญหาและได้มีหนังสือขอหารือ หรือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดยตรงมายังกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่เนือง ๆ  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณา และเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานนั้น ๆ รับทราบและกลั่นกรองปัญหาขอหน่วยงานในสังกัดก่อน หากเห็นสมควรขอหารือ หรือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นขอหารือ หรือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง หรือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป เว้นแต่ หน่วยงานดังกล่าวจะได้มีหนังสือมอบหมายให้หน่วยงานย่อยในสังกัดดำเนินการแทน ก็ให้สามารถกระทำได้  จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง