ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว1267 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับให้ อปท. กำชับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรายงานจากองค์กรภาคประชาชนว่ายังมีการขายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายห้าม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น