กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553 - 2554 (ตอนที่ 1)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. (ตอนที่ 1)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/4475 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประหาแบบผิวดิน

>> หนังสือที่ มท 0804.3/6640 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

>>หนังสือที่ มท 0804.3/6979 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการนำ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาบังคับใช้ในเขต อบต.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/7444 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางการดำเนินงานกิจการพาณิชย์โรงงานแปรรูปยางพารา

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น