กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 4)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 4)

จัดทำและรวบรวมโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/2928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการรื้อถอนศาลาพักผู้โดยสาร>>หนังสือที่ มท 0804.3/4239 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง หารือโครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าการเกษตรประจำตำบล

>> หนังสือที่ มท 0804.3/ว 1041 ลงวันที่ 10 มิถุนานยน 2553 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5250 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอหารือร่างข้อบัญญัติ อบจ.

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น