กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 5)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 5)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/5721 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

>>หนังสือที่ มท 0804.3/7356 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครสวรรค์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8026 ลววันที่ 5 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอให้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของ อบจ.นครราชสีมา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8133 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของเทศบาลเมืองหนองคาย

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น