กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 6)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 6)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/8877 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ.2552

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8899 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

>>หนังสือที่ มท 0804.3/10040 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง หารือการพิจารณาญัติติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2553

>> หนังสือที่ มท 0804.3/10717 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเลือกรองประธานและเลขานุการสภา อบต. แทนตำแนห่งที่ว่าง

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น