กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 7)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 7)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/10821 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เรื่อง การตราร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมและใช้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1212 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/12905 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติราชการท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

>>หนังสือที่มท 0804.3/13997 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง หารือการร่างเทศบัญญัติ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น