กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 8)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 8)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>> หนังสือ ที่ มท 0804.3/931 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/953 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

>>หนังสือที่ มท 0864.3/990 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1861 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ อบต.โทประขันธ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น