กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 9)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 9)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/2243 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของรองนายก เทศบาลตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5837 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เรื่อง หารือการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/12978 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5832 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น