เอกสารเผยแพร่ เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2555 - 2564)

อกสารเผยแพร่ เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2555 - 2564) 
จัดทำโดย : สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น