การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1274 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1) ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน
2) แบบฟอร์มคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ
3) แบบฟอร์มรายละเอียดคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางแก่ อปท.ในการขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น