การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2556

หนังสือ ที่ มท 0810.4/ว 54 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ใบสมัคร, แนวข้อสอบ
ด้วย สถ.มีภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ และการจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ในส่วนของการจัดสรรทุนดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่แหล่งทุนกำหนด ประกอบกับระดับวามรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามลำดับคะแนนที่ผ่าน  เป็นสำคัญ ในการนี้ สถ. ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดการทดสอบดังกล่าวในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 และวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556  จึงประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากมีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ ให้ส่งใบสมัครภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดาวน์โหลดใบสมัคร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น