การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 1204 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู  โดยที่ผู้ที่ได้คัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" และเกียรติบัตร   จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู รองผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศน์ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น