การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ..2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1166 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
ามที่สำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดให้จังหวัดจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง และกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2554  โดยกำหนดเป้าหมายให้ อบจ.จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 เทศบาลร้อยละ 7 และ อบต.ร้อยละ 4 นั้น  เพื่อให้การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก้บเองโดยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น