การคัดเลือกครูดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 1262 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดโครงการคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 เพื่อมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุแห่งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาส่งผลงานครูดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น