โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556

หนังสือ ที่ มท 0893.4/ว 1286 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยการจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนสตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้ง อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น