การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2111 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556
ระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางในการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556  โดยให้ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการ ดังนี้
1) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ
2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมลูกน้ำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งแจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
3) ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบุคลากร และทรัพยากรในพื้นที่ ให้เพียงพอต่อการควบคุมการระบาดในระดับอำเภอและจังหวัด
4) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ตะไคร้หอมกันยุง ป้องกันยุงกัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่่น