แนวทางปฏิบัตรในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1066 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับข้อหารือจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแหล่งขอทราบแนวทางปฏิบัติกรณีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ โดยประกาศใช้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ซึ่งมีราคาถูกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้จัดซื้อ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น