โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี 2556

รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. ประจำปี 2556  รุ่นที่ 35 และ 36
>>รายละเอียดโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 35
>>บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 35

>>รายละเอียดโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 36
>>บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 36

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น