แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559)

หนังสือที่ มท 0893.1/ว 1228 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559)
ามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบตามแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการดำเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) ดังนั้น จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการนำแผนแม่บทดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  เน้นทั้งความสะอาด ถูกสุขอนามัย มีจำนวนเพียงพอและปลอดภัย ควบคู่กับพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบของส้วมไทยให้ได้มาตรฐาน  รวมทั้งส่งเสริมสุขศึกษาการเรียนรู้ วิธีการใช้ส้วมให้ถูกสุขลักษณะตั้งแต่สถานศึกษาและครัวเรือน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น