กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 3)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553 - 2554 (ตอนที่ 3)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/1056 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หารือการจัดเก็บขยะในชุมชน

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1862 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง

>>หนังสือ ที่ มท 0804.3/3454 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554 เรื่อง หารือการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (มัสยิดบ้านท่าค่าย) ของเทศบาลตำบลเกาะยาว

>>หนังสือที่ มท 0804.3/3318 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร อปท.ของ เทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น