การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด

หนังสือ ที่ มท 0809.9/ว 1264 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ ครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด  จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น