การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1085 ลงวันที่ 26 เมษายน 2556 เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ปัจจุบันพบว่ายังมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างต่อผู้บริหารตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ได้โดยขอรับผลประโยชน์ในทางมิชอบ นอกจากนี้ยังมีการปลอมแปลงใบจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปแอบอ้างความน่าเชื่อถือ  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายแก่บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นอันขาด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น