เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1204 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
ามที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินไปแล้วนั้น  กรมบัญชีแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้รับบำนาญที่จะใช้สิทธิขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้สิทธิในบำเหน็จค้ำประกันรับรองว่า เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพในขณะที่ขอหนังสือรับรองฯ และในขณะที่นำหนังสือรับรองฯ ฉบับนี้ไปใช้สิทธิกู้เงินกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้กำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น