การขอใช้บัญฃีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 31 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
ด้วย ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ หารือกรณีการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ภายหลังจากประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช้  อันมีสาระสำคัญในการยกเลิกการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของกระทรวง ทบวง กรมอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลและกำหนดให้การบรรจุ แต่งตั้ง พนักงานส่วนตำบลจักต้องมาจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อบต.หรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น  ตามกรณีดังกล่าว ก.อบต.จึงตอบข้อหารือว่า เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลขอความเห็นชอบในการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ภายหลังที่ประกาศ ก.อบต.จังหวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์สอบแข่งขันมีผลบังคับใช้แล้ว ก็ไม่อาจบรรจุบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรมอื่นเข้ารับราชการได้อีก
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น