การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือที่ มท 0891.4/ว 1258 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อปท.และประชาชนสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้โดยตรงกับที่ทำการปกครองจังหวัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดคู่มือและแนวทางการดำเนินการฯ
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น