เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

หนังสือที่ มท 0893.4/ว 1254 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก และให้จังหวัดรวบรวมคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพร้อมบัตรประวัติของผู้ทีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งนั้น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก พบว่ายังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของครูผู้ดูแลเด็ก  ดังนั้นจึงเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคำสั่งและบัตรประวัติฯ ส่งให้สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น