เอกสารเผยแพร่น่ารู้ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท.

ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมกีตาร์
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น