การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.

นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1297 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีจัดสรรฯ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น