การดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1303 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน (Thai Rabies Net) 
ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้เผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  การเข้าพบสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้าน เป็นต้น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้ง อปท.ได้ให้ความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามระบบดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


นังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1304 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังโรคเชิกรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  และแจ้งขอความร่วมมือให้ อปท.มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น