ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

หนังสือที่ มท 0803/ว 1329 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายมต้บังคับระเบียบข้อ 15 ทวิ กล่าวคือจะต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และจะต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบข้อ 16 ในเรื่องการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น