ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำส่วนราชการ (เพิ่มเติม)

รมบัญชีกลาง แจ้งตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เพิ่มเติม) ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556  ซึ่งเป็นเอกสารตัวอย่างบัญชีการปรับเงินเพิ่มฯ และข้ออธิบายการปรับเงินเพิ่มฯ  ทั้งนี้ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง