เอกสารเผยแพร่ : คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดเพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข

อกสารเผยแพร่ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดเพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข
จัดทำโดย : สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น