เอกสารเผยแพร่ เรื่อง กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

อกสารเผยแพร่ เรื่อง กรอบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ  จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น