แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)

หนังสือ ที่ มท 0893.4/ว 1263 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น