แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน

หนังสือ ที่ มท 0803/ว 1284 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่หารือการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อจ่ายเงินให้แก่เทศบาลเมืองกระบี่ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 20,093.46 บาท และบันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ข้อเท็จจริงเทศบาลเมืองกระบี่ก็ได้นำส่งเงินภาษีนี้ให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ซ้ำอีก จึงขอคืนเงินภาษีที่นำส่ง สนง.สรรพากร แต่ สนง.สรรพากรไม่อนุมัติ..กรมบัญชีกลางจึงตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวว่า เทศบาลเมืองกระบี่เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง สนง.สรรพากร เนื่องจากเป็นคู่สัญญากับผู้รับจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างตามสัญญา และกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน ผิด หรือซ้ำนั้น ผู้รับจ้างเป็นผู้มีสิทธิขอคืนเงินภาษีดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่หรือเทศบาลเมืองกระบี่ไม่มีหน้าที่ขอคืนภาษี  และเมื่อ อปท.มีหน้าที่หักเงินภาษีของผู้รับจ้างไว้ ณ ที่จ่ายแล้ว สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจึงมิใช่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีของผู้รับจ้าง ณ ที่จ่าย..จึงแจ้งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น