เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อกสารเผยแพร่ เรื่อง ข้อเสนอการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จัดทำโดย : สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น