การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1283 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ให้มีการรายงานการดำเนินการที่เข้าข่ายมาตรการดังกล่าวให้จังหวัดทราบด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น