เอกสารเผยแพร่ : คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง สำหรับ อปท.

อกสารเผยแพร่ เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง สำหรับ อปท.
(ระบบข้อมูลกลาง เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของ อปท.เพื่อนำเข้าข้อมูล ได้แก่ สภาพทั่วไป, ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านสาธารณูปโภค, ด้านสังคม, ด้านสาธารณสุข, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการเงินการคลัง  เพื่อนำข้อมูลออกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้ภาคองค์กร ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้พิจารณาใช้ประโยชน์)
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น