การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1260 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 เพื่อรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านนักเรียน ข้อมูลด้านอาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาในการจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น