เร่งรัดการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ "กสทช." ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0806/224 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ กสทช. ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการให้บันทึกข้อมูลแบบ "แบบสำรวจ กสทช." ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ค.56 นั้น  ปรากฎว่ามี อปท.ร้อยละสี่สิบสาม ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว จึงเร่งรัดให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูล  เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.56
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น