การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

หนังสือที่ มท 0309.2/ว 6857 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง  การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ด้วยได้มีประชาชนร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ หากมีความต้องการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง จะขอให้ถ่ายสำเนาบัตรฯ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่จำเป็น และเห็นว่าควรให้มีการถ่ายสำเนาบัตรฯ เฉพาะด้านที่มีตัวเลข 13 หลักเท่านั้น  กระทรวงหมาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนดังกล่าว ดังนั้น กรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรหรือขอคัดสำเนาบัตร เพื่อประกอบการพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้า ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเพียงด้านเดียว เนื่องจากด้านหลังบัตรเป็นข้อมูลกำกับบัตรเพื่อควบคุมการจ่ายบัตร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย   จึงแจ้งแนวทางดังกล่าวมาเพื่อถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น