ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2557

หนังสือที่ มท 0809.9/ว 1413 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2557
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมในสังกัด อปท. เพื่อเผยแพร่ในหนังสือประวัติครู ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น