การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1394 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินฯ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น