การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

นังสือที่ มท 0808.3/ว 1498 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น