กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 10)

ฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 10)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/5787 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบสวนหรือวินิจฉัยให้นายก อบต.พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่ศาลจังหวัดนครปฐมได้พิพากษาว่า นายก อบต.สระสี่มุม (นายทวีวัฒน์ คชศิลา) อ.กำแพงแสน กระทำผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 เมื่อคราวที่มีการเลือกตั้งนายก อบต.เมื่อวันที่ 23 ก.ค.47
--ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร--

>>หนังสือที่ มท 0804.3/206 ลงวันที่ 22 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.หัวสำโรง เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลและถูกคุมขังโดยหมายศาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.หัวสำโรง เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลและถูกคุมขังโดยหมายศาล  เนื่องจากกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แอมแมทเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
--ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร--

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น