กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 11)

ฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 11) 
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/6323 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่ง นายก อบต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหานายประเทือง เติมสุข นายก อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี ต้องคำพิพากษาของศาล ในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ให้จำคุก 6 เดือน และถูกคุมขังโดยหมายศาล
--ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร--

>>หนังสือที่ มท 0804.3/4635 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.เอกราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.เอกราช ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งโดยใช้วุฒิการศึกษาจาก กศน. และได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ก.ย.52 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ต.ค.52 กศน.อุทัยธานี ได้ประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว
--ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร--

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น