การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินของ อปท. ประจำปี 2554 และ 2555

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1463 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เรื่อง การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินของ อปท. ประจำปี 2554 และ 2555
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งสำเนารายงานการเงินประจำปี 2554 ให้จัดส่งให้ สนง.คลังจังหวัดภายในวันที่ 14 ธ.ค.55 นั้น  จึงแจงให้ อปท.ที่ยังไม่ส่งสำเนารายกงานการเงินดังกล่าว ให้ สนง.คลังจังหวัด ภายในวันที่ 30 มิ.ย.56  ทั้งนี้ หาก อปท.ใดส่งไม่ทันกำหนด ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น