การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว 1373 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ที่มีครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว จะมีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ และได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทพนักงานครูเทศบาล จึงให้ อปท. จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 ให้จังหวัดเพื่อรวบรวมส่งกรมฯ ต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น